Algemene Voorwaarden

Indien je een dienst of een product afneemt bij Maison de Tortue, word je geacht kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities

 1. Dienstverlener: Maison de Tortue, gevestigd te Leucamp, Frankrijk, SIRET 89471263700012, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. Klant: De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Partijen: zijn dienstverlener en klant samen.
 4. Overeenkomst: Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 5. Dienst: Het (online) consult of de (online) cursus die door Maison de Tortue gegeven wordt of de retraite die door Maison de Tortue georganiseerd wordt, bijvoorbeeld een privé retraite of een vision quest.
 6. Product: Verkoop van producten door Maison de Tortue anders dan diensten, bijvoorbeeld (e-)boeken, kaartensets of krachtvoorwerpen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van klant wijst dienstverlener uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk èn schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 4. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen benaderd zal worden.

 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand, wanneer klant een dienst of product afneemt van dienstverlener. Dit kan zijn via de website of middels afspraken via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
 2. Bij afname van een product is de overeenkomst definitief na betaling van het volledige bedrag ineens.
 3. Bij afname van een dienst is de overeenkomst definitief na betaling van de aanbetaling tot reservering van de dienst. Klant ontvangt van dienstverlener een bevestiging per e-mail.
 4. Klant dient altijd juiste persoons- of bedrijfsgegevens waaronder een (e-mail)adres aan dienstverlener door te geven.
 5. Wanneer dienstverlener met het doorgegeven (e-mail)adres geen contact met klant kan krijgen om de overeenkomst, indien nodig, te bevestigen, komt de nog niet volledig tot stand gekomen overeenkomst te vervallen.
 6. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die klant heeft ingevoerd bij de aanschaf van een dienst of product, kan dienstverlener contact met klant opnemen met behulp van de gegevens die klant heeft ingevoerd. Als dienstverlener klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan er geen overeenkomst tot stand komen.
 7. Dienstverlener heeft altijd het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van een dienst aan een (potentiële) klant te weigeren.

 

Artikel 4 - Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft klant in gebreke, dan wordt de overeenkomst ontbonden zonder recht op terugbetaling door dienstverlener van reeds door klant betaalde bedragen. Voordat de overeenkomst daadwerkelijk ontbonden wordt, zal er door dienstverlener contact opgenomen worden met klant om, indien gewenst door klant, de ontstane situatie te bespreken en mogelijk tot een andere betalingstermijn te komen.

 

Artikel 5 - Offertes

 1. Een offerte is vrijblijvend en maximaal 14 dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt de offerte niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt de offerte.
 2. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk èn schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 6 - Prijzen

 1. Alle op de website, in correspondentie of op de factuur genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor de diensten en producten geleverd door dienstverlener is alleen BTW verschuldigd indien deze is vermeld op de website, in correspondentie of op de factuur.
 3. De vermelde prijs van de dienst is geldig op het moment dat deze op de website wordt weergegeven. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze zonder enige aankondiging te wijzigen.
 4. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs voor de dienst overeenkomen.
 5. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 7 - Levering

 1. Op de website, in het bestelproces, in correspondentie of op de factuur opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 2. Voor de verzending van producten maakt dienstverlener gebruik van een externe partij. Dienstverlener heeft geen invloed op de levertermijn van noch de wijze van levering door deze externe partij en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.
 3. Klant wordt geacht product(en) na ontvangst direct te controleren en eventuele gebreken direct via e-mail kenbaar te maken aan dienstverlener. Alle klachten die gemeld worden langer dan 14 dagen na ontvangst van product(en) worden niet in behandeling genomen.
 4. Indien voor dienstverlener bij de levering van een dienst de opgegeven levertermijn niet haalbaar blijkt te zijn, dan zal dienstverlener hier tijdig over in contact treden met klant, zodat een nieuwe, haalbare levertermijn overeengekomen kan worden.
 5. Overschrijding van de (initiële) levertermijn geeft klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk èn schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht een product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Klant wordt geacht dienstverlener hiervan vooraf per e-mail op de hoogte te brengen, zodat hierover afspraken gemaakt kunnen worden. Na goede ontvangst van het geretourneerde product zal dienstverlener een bevestiging van ontvangst sturen en wordt de retour in behandeling genomen. Het betaalde bedrag zal binnen 14 dagen worden teruggestort via dezelfde wijze als dat het bedrag voldaan is.
 2. In geval van een (online) dienst geldt dat deze dienst niet te retourneren is en gelden daarvoor specifieke regels. Klant verklaart door het accepteren van deze algemene voorwaarden dat klant afstand doet van zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 9 - Informatieverstrekking door klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is beschik­baar voor dienstverlener.
 2. Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst­verlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover klant dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 5. Stelt klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen en is evenmin aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens deelname aan een dienst.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de wijze waarop er door de klant met de aangeboden (les)informatie wordt omgegaan. Hoe klant het geleerde naar buiten brengt is geheel op eigen risico van klant.
 3. Deelname aan een dienst is volledig op eigen risico, kosten opgelopen door eventuele vertraging, ongeval, letselkosten etc. zijn geheel voor eigen rekening.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een dienst. Dienstverlener of een door dienstverlener ingehuurde externe partij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade. Bij klachten dient dienstverlener direct geïnformeerd te worden, zodat er overleg kan plaatsvinden. Bij twijfel wordt aangeraden een (huis)arts te raadplegen.
 5. Klant is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelen tijdens een dienst. In het bijzonder wanneer door dienstverlener aangegeven aanwijzingen of regels niet opgevolgd worden.
 6. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens klant.
 7. Voor zover dienstverlener aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de dienst.

 

Artikel 11 - Uitsluiting

 1. Indien klant de voortgang van een dienst verstoort, op welke wijze dan ook naar het oordeel van dienstverlener, heeft dienstverlener het recht om klant tot nader order uit te sluiten van verdere deelname.
 2. In geval van uitsluiting heeft klant geen recht op enige vorm van compensatie of vergoeding van (een deel van) de door de uitsluiting gemiste dienst.

 

Artikel 12 - Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde producten en/of diensten aan klant.

 

Artikel 13 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek (Nederland) geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens klant niet aan dienst­verlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 14 - Annulering door Dienstverlener

 1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor de betreffende dienst te annuleren bij te weinig belangstelling. Indien dienstverlener besluit tot annulering van de dienst, zullen reeds gedane betalingen volledig gerestitueerd worden.
 2. Bij ziekte en/of uitval van dienstverlener zal klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Ziekte en/of uitval van dienstverlener is geen directe reden voor annulering van de dienst en ten gevolge daarvan restitutie van gedane betalingen. Dienstverlener zal eerst proberen de dienst opnieuw aan te bieden in overleg met de klant.

 

Artikel 15 - Annulering door Klant

 1. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per e-mail.
 2. In geval van annuleren worden er annuleringskosten in rekening gebracht worden:
  - tot 60 dagen voor aanvang van de dienst kan kosteloos worden geannuleerd;
  - van 60 tot 30 dagen voor aanvang van de dienst zijn de kosten de aanbetaling tot reservering van de dienst;
  - van 30 tot 7 dagen voor aanvang van de dienst zijn de kosten de eerste termijn, zoals aangegeven op de factuur en de aanbetaling tot reservering van de dienst;
  - binnen 7 dagen voor aanvang van de dienst zijn de kosten het volledige, voor de dienst overeengekomen bedrag.
 3. Indien de annuleringskosten minder zijn dan de reeds gedane betalingen, wordt het restbedrag gerestitueerd.
 4. In geval van overmacht of calamiteiten kan afgeweken worden van deze annuleringsregeling, dit ter beoordeling van dienstverlener.
 5. Dienstverlener kan in overleg met klant naar mogelijke alternatieven zoeken. Dienstverlener doet dit vanuit coulance en kan hiertoe niet gehouden worden noch geeft dit enige garantie of recht aan klant. De annuleringsregeling blijft onverminderd van kracht, indien er geen alternatieven voorhanden zijn of als de alternatieven niet mogelijk zijn voor de betreffende dienst. Mogelijke alternatieven kunnen zijn: doorplaatsing naar een andere datum van dezelfde dienst, doorschuiven van de dienst aan een andere klant indien sprake is van een wachtlijst of als klant zelf een andere klant aandraagt.

 

Artikel 16 - Overdracht van Rechten

 1. Rechten van een partij uit de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.

 

Artikel 17 - Garantie

 1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor dienstverlener enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.
 2. Dienstverlener verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van de dienst en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 18 - Klachtenprocedure

 1. Tijdens de dienst is klant verplicht klachten over de dienst direct te melden aan dienstverlener, zodat dienstverlener in staat is om de klacht naar tevredenheid te verhelpen.
 2. Indien klant naderhand een klacht heeft, wordt verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken na deelname aan de dienst contact op te nemen met dienstverlener, zodat partijen in gesprek kunnen gaan om de klacht naar tevredenheid te verhelpen.
 3. Klant is verplicht klachten over een product direct, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het product schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om een andere (invulling aan de) dienst te leveren dan de dienst die is overeengekomen.

 

Artikel 19 - Intellectueel Eigendom

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de producten en de diensten, en met betrekking tot alles wat dienstverlener ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan dienstverlener.
 2. Het is klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 4. De klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.
 5. Alle door dienstverlener tijdens een dienst verstrekte informatie, zowel mondeling als op schrift, zijn uitsluitend bestemd voor de klant voor gebruik tijdens de betreffende dienst en mag niet zonder voorafgaande toestemming van dienstverlener openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

Artikel 20 - Geheimhoudingsplicht en Vertrouwelijkheid

 1. Klant heeft een geheimhoudingsplicht om de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de dienstverlener schade kan berokkenen, geheim te houden, en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat klant de genoemde informatie ook daadwerkelijk geheimhoudt.
 2. Gesprekken die tijdens een dienst tussen dienstverlener en klant worden gevoerd, alsmede gesprekken tussen dienstverlener en mede-klanten tijdens een dienst, waarvan klant getuige is, zijn altijd vertrouwelijk. Derhalve heeft klant èn dienstverlener met betrekking tot deze gesprekken altijd een geheimhoudingsplicht. In tegenstelling tot het laatste lid van dit artikel komt deze geheimhoudingsplicht nimmer te vervallen.
 3. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  - die op het moment dat klant deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  - waarvan klant kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  - die klant van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan klant te verstrekken;
  - die door klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van vijf jaar na het eindigen daarvan.
 5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 21 - Privacy

 1. Aan dienstverlener verstrekte (persoons)gegevens zullen conform de privacyverklaring van dienstverlener en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
 2. Dienstverlener is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van klant te verschaffen.
 3. Dienstverlener is gerechtigd gegevens van klant te gebruiken voor de mailing van dienstverlener. Klant kan te allen tijde aangeven deze mailing niet meer te willen ontvangen, waarna dienstverlener klant direct zal verwijderen uit betreffende mailinglist.
 4. Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan een dienst, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Van alle klanten die aan de betreffende dienst deelnemen, wordt verwacht respectvol om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie van mede-klanten.

 

Artikel 22 - Foto-, video- en geluidsopnamen

 1. Het is klant tijdens een dienst, waaraan klant zelf deelneemt of waaraan andere klanten deelnemen, niet toegestaan foto-, video- of geluidsopnamen te maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van dienstverlener.
 2. Dienstverlener of een externe partij, indien dienstverlener het maken van foto-, video- of geluidsopnamen uitbesteedt, is de enige die gerechtigd is tot het maken van foto-, video- of geluidsopnamen tijdens een dienst.
 3. Dienstverlener zal foto-, video- of geluidsopnamen altijd met respect voor de klant maken en zal hiervoor vooraf toestemming aan klant vragen. Indien klant akkoord is hiermee, gaat klant er tevens mee akkoord dat dienstverlener foto-, video- of geluidsopnamen kan gebruiken voor promotionele activiteiten, voor cursusdoeleinden of andere relevante toepassingen, wederom altijd met respect voor de klant.

 

Artikel 23 - Overige Situaties

 1. In alle situaties die niet gedekt worden door deze algemene voorwaarden, zal de betreffende situatie tussen partijen onderling worden geregeld, waarbij het oordeel van dienstverlener altijd doorslaggevend is in situaties waarin partijen er onderling niet uitkomen.

 

Artikel 24 - Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Dienstverlener is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal dienstverlener zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 25 - Toepasselijk Recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Vragen, klachten of opmerkingen
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden?
Dan kun je deze e-mailen naar: marcel@maisondetortue.nl

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 16 maart 2024.